Algemene voorwaarden

De onderhavige voorwaarden zijn op 15 januari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere (rechts)persoon, met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan Verkoper daartoe een aanbieding doet;

Verkoper: de besloten vennootschap Plospan Bio-Energy B.V. “Plospan Bio-Energy” gevestigd aan de Industrieweg 22, 4181 CB Waardenburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 11030891, dan wel de besloten vennootschap Plomp en Zonen B.V. (“Plomp en Zonen”) gevestigd aan de Industrieweg 22, 4181 CB Waardenburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 11026589, beiden gebruikers van deze algemene voorwaarden;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer betreffende de verkoop en levering door Verkoper van een Product, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Verkoper aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Verkoper.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Afnemer betreffende de verkoop en levering van een Product door Verkoper aan Afnemer, waaronder iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Verkoper en een Afnemer.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.3 Op van de Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende of aanvullende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4 Door de acceptatie van de Voorwaarden stemt Afnemer tevens in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Afnemer.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Op de Voorwaarden kunnen zich beroepen alle (rechts)personen die door Verkoper op enigerlei wijze zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

2.7 Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Voorwaarden te verlangen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend; zij kunnen ook na aanvaarding nog door Verkoper worden herroepen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Afnemer een aanbod van Verkoper (mondeling, schriftelijk, elektronisch dan wel stilzwijgend) aanvaardt.

3.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende Product.

3.4 De Overeenkomst wordt door Verkoper schriftelijk bevestigd door middel van factuur, welke geacht wordt het overeengekomene juist en volledig te verwoorden.

4. Prijs

4.1 Door Verkoper vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en gaan uit van levering Ex Works, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Indien Verkoper en Afnemer een andere valuta overeenkomen, is Verkoper gerechtigd om de verkoopprijs te herzien met in achtneming van eventuele koerswijzigingen die tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de (laatste) aflevering zijn opgetreden.

4.3 Verkoper is gerechtigd de verkoopprijs eenzijdig te wijzigen. Indien de oorspronkelijk overeengekomen prijs door Verkoper wordt verhoogd met meer dan vijf procent, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen drie dagen nadat Verkoper Afnemer van de verhoging in kennis heeft gesteld.

5. Betaling

5.1 Betaling plaats te vinden door overmaking op een door Verkoper aangewezen bankrekening binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien Plospan Bio-Energy de Verkoper is en binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum indien Plomp en Zonen de Verkoper is. De op de bankafschriften van Verkoper aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.2 Verkoper behoudt zich het recht voor deelleveringen van Producten afzonderlijk te factureren.

5.3 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om vóór of gedurende uitvoering van de Overeenkomst een naar zijn oordeel passende vorm van zekerheid van Afnemer te verlangen. Verkoper is gerechtigd de levering van Producten op te schorten totdat door Afnemer de gevraagde zekerheid heeft gesteld.

5.4 Overeengekomen betaaltermijnen voor facturen van Verkoper zijn fatale termijnen. Indien Afnemer niet of niet tijdig volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, (i) verkeert hij direct in verzuim (zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist) en is hij vanaf dat moment tot het tijdstip van betaling over de verschuldigde som een rente van 1,5% per maand verschuldigd en (ii) is Verkoper gerechtigd alle leveringsverplichtingen ten behoeve van Afnemer op te schorten zonder daardoor schadeplichtig te zijn.

5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Verkoper worden gemaakt in het kader van incasso van door Afnemer verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde som (met inbegrip van de in artikel 5 lid 4 genoemde rente), met een minimum van € 750,= onverminderd het recht van Verkoper om de werkelijke kosten te vorderen.

5.6 Elke betaling van Afnemer wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten; eerst na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders is vermeld.

5.7 Afnemer doet afstand van elk recht tot opschorting of verrekening.

5.8 Indien Afnemer met de betaling in gebreke is en Verkoper om die reden Producten gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 12, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van Afnemer.

6. Levering en risico

6.1 Het staat Verkoper vrij een order in gedeelten uit te voeren.

6.2 Levering vindt plaats Ex Works tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Tenzij anders is overeengekomen, is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking aan Verkoper op kosten van Afnemer wordt teruggezonden en door Verkoper in goede orde wordt ontvangen.

7. Leveringstijden

7.1 Alle levertijden zijn indicatief en zijn nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Afnemer de Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Kwaliteit

8.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoort betreft de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

8.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies veroorzaakt door om- en/of overladingen evenals niet productconforme opslag.

8.3 Ten aanzien van door Plospan Bio-Energy verkochte houtpellets geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden in daarvoor bestemde haarden, welke haarden op het gebruik van deze houtpellets afgesteld dient te zijn. Verkoper is niet aansprakelijk voor as en/of slakvorming veroorzaakt door te hoge verbranding van het Product en/of onjuiste instelling(en) van de verbrandingsapparatuur en evenmin voor schade ontstaan door houteigen bestanddelen. Klachten over houtpellets dienen te allen tijde onderbouw te worden met een onafhankelijk testrapport. Enkel de certificeringen die worden vermeld in de artikelomschrijving van de houtpellets kunnen worden in acht genomen bij de door Afnemer te verwachten kwaliteit.

8.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.